انجمن حق و صبر

*
فایلهای ضمیمه :
New
ضمیمه های ثبت شده 
ضمیمه ای ثبت نشده است
ارسال نظر
انصراف
  • کاربر
    نظر (پست)
  • 822:44 - 1394/12/20150
    بنیان اندیش

    بنیان اندیش

    چکیده و هدف غایی از تألیف کتاب «اسلام و شمشیر» از زبان شخص استاد «پورپیرار» ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ مباحثی که گذشت، با قصد تفسیر و یا ارائه ی ترجمه ی امین تر و منطبق تری از قرآن مبارک، به میان نیامد. نگاه مورخانه بر سندی مطمئن و همزمان از وقایع دوران حیات پیامبر در انقلاب کبیر ظهور اسلام بود. در این جا کتاب خدا را عابدانه قرائت نکرده ام، کاشفانه در آیات آن به دنبال حوادثی بوده ام که به طور طبیعی می توانست در فضای طلوع اسلام رخ داده باشد. اینک به یقین می دانم که در قرآن، برقراری ارتباط با آیات الهی، تنها به قصد تقرب و کسب ثواب تعیین نشده و تمرین های مسابقه وار در عرضه و ارائه ی آن، با الحان فنی بسیار خوش، گرچه مطبوع و مؤثر، اما مقصد اصلی نازل کننده ی قرآن نبوده است. قرآن را برترین و دقیق ترین و همزمان ترین سند تاریخی شناختم که قابل رجوع در باب سال های نخست طلوع اسلام برای هر اهل تحقیقی است و بر مبنای آن اثبات غزواتی از قبیل آن چه در کتاب های بی هویت موجود، که در سده هایی پس از درگذشت رسول خدا ثبت شده، ناممکن است. قرآن نه فقط چنان که وانموده اند، جنگ نامه نیست، بل جز به مصالحه و مراقبه و مسامحه ندا نمی دهد، باید که کتاب بالینی مدعیان پیوستن به اسلام باشد و چندان به تکرار و به دقت بخوانیم تا در جزییات امور روزانه و در ارتباط با دیگران، از زن و فرزند و همسایه و مسافر و مشتری و حاکم و ظالم و مشرک و مؤمن، فرامین آن منظور شود و فراموش نکنیم که میزان سنجش اعمال ما پیوسته در دست خداوند است، از ستم و طغیان و ندیده انگاری حقوق دیگران و دل بستگی به دنیا و دارایی های آن دست بشوییم، حق را عزیز بداریم و با باطل ستیزه کنیم. ########### سلام. از تعارفات شما ممنونم. نکته پنهان، در ورای قرآن پژوهی، این که: حتی بر سبیل رفع نیازهای این جهانی، مردم مومن و ایمان آوردگان از میان عوام، بیش از صاحبان کمال و کلام و روشن فکری و حتی دارندگان لباس هدایت، با نگاه توسل و استمداد هم که باشد، قرآن می خوانند، دستی به سوی تفسیر و تاویل و منضمات و تفصیلات کنونی آن نمی برند و چندان با این متممات آشنا نیستند و این قرار میان مسلمین از عرب و عجم و ترک و اردو زبان یکسان و عمومی است. این گروه به اسلام و شمشیر هم نیازی ندارند و با رجوع به همین ترجمه های نادرست و هدفمند به اجمال درمی یابند که خداوند نازل کننده قرآن آنان را با وعده جبران، به صحت عمل و مراعات و مهربانی و دفاع از حق و از خود گذشتگی می خواند. اینان به گفتار سروش و نصر حامد ابوزید اعتنایی ندارند و آنان را از خود نمی دانند. آفت قرآن روشن فکری است. زیرا اگر کسی در آسمانی بودن و سلامت متن قرآن به یقین رسیده باشد، که دروازه ورود به دین است، به دنبال کنجکاوی تاویلگرانه در آن کتاب نخواهد بود. گرفتاری موجود از باب انواع و اقسام عتیق نیشابوری هاست که ظاهرا به خیال رفع و رجوع رموز پنهان در جوف کلمات قرآن و شاید هم تصحیح زبان الکن آنند!!! اسلام و شمشیر دعوت مقدماتی است بر ضرورت مجالست بی ریا با قرآن، همان گونه که با همزبانی دل سوز می گذرد و شیوه عمل نخستین مخاطبان آن بود. در واقع برای آشنایی خالصانه با آیات قرآن، باید خود را در جای اعراب همزمان با حیات پیامبر قرار داد و پیام بی ضمیمه را شنید. اسلام و شمشیر آسیب هایی را که دشنان و در صدر آنان یهودیان،ٍ در لباس صاحبان نظر با دخالت فضولانه در آیات، بر قرآن وارد آورده اند، فهرست می کند و به امداد الهی فصل اصلی و انتهایی و عمده آن در راه است، وگرنه با دریافت این دو فاکت بنیانی که قرآن زمینی نیست و سلامت مانده، اطاعت از فرامین و مضامین آن، به عنوان تنها راه نجات، بی چون و چرا واجب است، حتی اگر با قوانین به ظاهر مترقی زمینی، که در برابر قرآن حرف مفت آدمیان است، تطبیق نکند! با این نگاه آیا مقوله ی پژوهش در قرآن، که حرفه ای روشن فکری و با نمونه های موجود با قصد اخلال در عینیات آیات است، برای مومن مفر به هدایتی است؟! فسیکفیکهم الله.

Next1Prev